UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Sprawdź, czy Twoja dokumentacja jest już gotowa.
Informacje telefoniczne : (58) 349 24 94
Kontakt mailowy : archiwum@uck.gda.pl
Fax: (58) 349 21 95

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 w oddziałach Sekcji Dokumentacji mieszczących się:
 • ul. Dębinki 7 , budynek nr 4
 • ul. Smoluchowskiego 17 , III piętro
 • ul. Kliniczna 1, parter, pokój nr 21
 • Al. Zwycięstwa 30, I piętro, pokój nr 105

Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:
 • poprzez sporządzenie jej kopii, odpisów lub wyciągów
 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku - pobierz

Wypełniony wniosek może zostać złożony osobiście lub przesłany drogą elektroniczną archiwum@uck.gda.pl , faxem: (58) 349 21 95, za pośrednictwem poczty.
W przypadku osobistego złożenia wniosku w Sekcji Dokumentacji, po weryfikacji danych na podstawie dokumentu ze zdjęciem, dokumentacja pacjenta może zostać wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, faxem lub za pośrednictwem poczty dokumentację należy odebrać osobiście, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji może złożyć:
 • pacjent, którego ta dokumentacja medyczna dotyczy
 • osoba upoważniona przez pacjenta do wglądu, odbioru jego dokumentacji medycznej
 • Przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
  • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.).

Terminy realizacji wniosków:
 • odbiór osobisty lub osoby upoważnionej – do 14 dni roboczych.
 • wysyłka pocztą- do 14 dni roboczych plus czas dostarczenia przesyłki.

Termin może zostać skrócony do 3 dni roboczych wyłącznie na podstawie wezwania na komisję ZUS. W takiej sytuacji do wniosku należy załączyć kserokopię wezwania na komisję ( termin wydania dokumentacji będzie uzależniony od daty komisji).

Zasady odpłatności:
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii , odpisów lub wyciągów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana, co kwartał przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna wysokość opłat za:
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej) - nie może przekraczać 0,004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

W przypadku dokumentacji potrzebnej na komisję ZUS prosimy o przedstawienie kserokopii wezwania z ZUS, wówczas dokumentacja zostanie wydana bezpłatnie.
Udostępnienie dokumentacji do wglądu w siedzibie podmiotu jest bezpłatne, po uprzednim ustaleniu terminu z Sekcją Dokumentacji.

Obowiązujący cennik w PDF - pobierz

Okres przechowywania dokumentacji medycznej:
Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu). Wyjątki dotyczą:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon); 
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie); 
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia); 
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.Na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta